Luật phá sản

Dịch vụ Quản tài viên

Hãy để chúng tôi giúp thủ tục đơn giản và bớt lo lắng hơn.

Quản tài viên là gì?

Quản tài viên là một chức danh rất mới và là chế định được hình thành thông qua Luật phá sản 2014. Thay vì phải thành lập “Tổ quản lý thanh lý tài sản ” để giải quyết phá sản, Quản tài viên là chức danh được chỉ định thay thế, hoạt động độc lập giúp hoàn thành thủ tục phá sản một cách nhanh – có lợi nhất.

Quy trình mở thủ tục phá sản

Quy trình mở thủ tục phá sản

Luật phá sản

Vai trò của Quản tài viên

Sự tham gia của Quản tài viên là cực kỳ cần thiết trong thủ tục phá sản bởi lẽ:

  • Kiểm soát tài chính và thanh kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp
  • Đưa ý kiến, quan điểm để hội đồng xét xử tham khảo và đưa phán quyết
  • Quản tài viên sẽ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho việc thu hồi nợ của hội đồng chủ nợ

Những bên có quyền yêu cầu chỉ định quản tài viên:

  • Hội đồng chủ nợ có quyền yêu cầu sử dụng quản tài viên, thay đổi quản tài viên
  • Tòa án ra quyết định lựa chọn quản tài viên trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bên

Đăng ký tư vấn ngay hôm nay!