Công ty cổ phần là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được ưa thích và được tư vấn thành lập với cá nhân có nhu cầu kinh doanh lớn. Vậy loại hình doanh nghiệp này có đặc điểm như thế nào? Ưu nhược điểm ra sao? Hãy tham khảo bài viết này của Luật phá sản nhé.

Căn cứ
– Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung
1. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được định nghĩa cụ thể tại điều 110 Luật doanh nghiệp:

Điều 110. Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn

2. Đặc điểm của công ty cổ phần

Thành viên:

 • Thành viên công ty cổ phần được gọi là cổ đông
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân
 • Công ty cổ phần có tối thiểu là 3 cổ đông, không giới hạn tối đa số lượng
 • Công ty cổ phần có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, nếu công ty được hình thành do chuyển đổi loại hình thì không nhất thiết cần

Tư cách pháp nhân:

 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Vốn:

 • Công ty cổ phần chịu trách nhiệm trong vốn điều lệ
 •  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Huy động vốn:

 • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
  Nguyên tắc quản lý:
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

3.Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn
 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;
 • Dễ huy động vốn cũng như góp vốn
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng

Nhược điểm:

 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác