Phân biệt: phá sản và giải thể

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Phá sản và giải thể là khái niệm khó phân biệt không chỉ đối với sinh viên Luật mà còn với nhiều người chưa nắm rõ về pháp luật.

GIỐNG NHAU

  • Chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp
  • Diễn ra quá trình phân chia tài sản tồn tại của doanh nghiệp
  • Phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản (thuế, nợ, quyền lợi người lao động…)

KHÁC NHAU

1. Khái niệm

Phá sản: Là khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

Giải thể: Là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp đã đạt được mục tiêu (ý chí chủ quan) đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật

2. Lý do

Phá sản:
Mất khả năng thanh toán nợ khi đến hạn

Giải thể:

  • Kết thúc thời gian hoạt động (trong điều lệ công ty) mà không gia hạn
  • Theo quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 6 tháng liên tục
  • Bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Tính chất

Phá sản:
Thực hiện thủ tục tư pháp

Giải thể:
Thủ tục hành chính

4. Thẩm quyền

Phá sản:
Quyết định của Tòa án

Giải thể:
Quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Xử lý quan hệ tài sản

Phá sản
Việc thanh lý tài sản, phân chia giá trị được doanh nghiệp thực hiện thông qua một tổ chức trung gian (Quản tài viên)
Tham khảo dịch vụ “Quản tài viên” của chúng tôi

Giải thể
Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán các khoản nợ với các chủ nợ và nghĩa vụ tài chính khác.

6. Hậu quả pháp lý

Phá sản

Doanh nghiệp có thể bị:

1. Tuyên bố phá sản, chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp
2. Tái cơ cấu, thay đổi chủ sở hữu

Giải thể
Chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp

7. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp

Phá sản:
Chủ doanh nghiệp – người quản lý bị hạn chế quyền tự do kinh doanh sau đó (cấm kinh doanh trong một thời gian nhất định..)

Giải thể
Chủ doanh nghiệp – người quản lý không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh sau đó

8. Thủ tục

Phá sản
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản -> gửi đơn lên Tòa -> Quyết định mở thủ tục phá sản -> Kiểm kê tài sản -> Thanh lý tài sản -> Thực hiện nghĩa vụ các bên liên quan -> Tuyên bố phá sản

Giải thể
Chủ doanh nghiệp -> gửi quyết định giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh -> Kiểm kê tài sản -> Thanh lý tài sản -> Thực hiện nghĩa vụ các bên liên quan -> Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xóa thông tin doanh nghiệp