Tính đối giá là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 24, 2020

Tính đối giá đó là:

  • Khác với hoạt động mua bán, trao đổi Hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trên nguyên tắc đối giá giữa bên trả tiền và bên cung cấp Hàng hóa dịch vụ; Người nộp thuế thực hiện việc trả thuế nhưng không có Hàng hóa dịch vụ đối ứng.
  • Vì vậy người nộp thuế sẽ không nhận được giá trị ngay tức khắc (sau khi nộp thuế)

Thuế không có tính đối giá:

  • Vì thuế được thu nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, nên thuế không mang tính đối giá cụ thể.
  •  Người nộp thuế ít hay người nộp thuế nhiều đều được hưởng lợi ích như nhay. Có thể thấy, nguồn thu từ mỗi loại thuế không được quy định gắn với mục đích chi tiêu cụ thể nào cả mà được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước.