Giải thể doanh nghiệp là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 24, 2020

Giải thể doanh nghiệp là điều không người chủ doanh nghiệp nào mong muốn. Bởi mỗi doanh nghiệp đều là những đứa con tinh thần của họ. Tuy nhiên, trong vòng đời doanh nghiệp, khi gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định. Đây là một dạng rút lui tạm thời khỏi thị trường. Tuy nhiên, khi không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường thông qua hình thức giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.

1. Định nghĩa về giả thể doanh nghiệp
Định nghĩa về giải thể doanh nghiệp cơ bản được hiểu như sau:

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.
Khoản 1 điều 201 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể như sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên để có thể hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  •  Nợ thuế;
  •  Các khoản nợ khác.

2. Hậu quả của việc giải thể mà không còn tài sản công ty
Hậu quả khi công ty không còn tài sản khi mà doanh nghiệp thực hiện việc giải thể đó được xem là chế tài bất lợi dành cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp không còn đủ các điều kiện khi doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường
Tài sản công ty được xem là điều kiện cơ bản nhất để cho công ty có thể tiến hành việc kinh doanh, nhưng nếu như tài sản của công ty không còn thì doanh nghiệp của sẽ phải:

  • Nếu như doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong công ty, mà không còn tài sản trong công ty thì lúc này doanh nghiệp sẽ phải tiến hành theo hình thức phá sản trong công ty: hình thức này đem lại cho doanh nghiệp khá nhiều hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp tiến hành không thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong công ty;
  •  Doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thể công ty thì các thành viên trong công ty sẽ cùng nhau góp một khoản tiền để cho công ty làm hồ sơ giải thể công ty tại cơ quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi mà doanh nghiệp không còn tài sản để thực hiện.